REGULAMIN

Regulamin uczestnictwa w
„Regionalnym programie
dofinansowań”

Warunkiem udziału jest spełnienie przez potencjalnego uczestnika projektu następujących kryteriów:

  1. Posiadanie tytułu prawnego (własność, współwłasność) do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – nieruchomości o nieuregulowanym prawie własności nie będą mogły wziąć udziału w projekcie.
  2. Wykorzystywanie instalacji na potrzeby socjalno-bytowe domowników; c) w budynku, o którym mowa w lit.
  3. Nieruchomość, o której mowa znajduje się poza rejestrem prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub w Gminnej Ewidencji Zabytków.
  4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do zawarcia umowy uczestnictwa w projekcie oraz dołączy oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu.
  5. Uczestnik projektu zobowiązuje się do eksploatacji instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem przez okres trwałości projektu (co najmniej 5 lat).
  6. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przygotowania, realizacji i trwałości projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922).
  7. W budynku, w którym zamontowana będzie instalacja fotowoltaiczna uczestnik projektu zapewni: instalację elektryczną posiadającą niezbędne zabezpieczenia umożliwiające wpięcie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakłada się, że instalacja elektryczna została doprowadzona do pomieszczenia, w którym Wykonawca będzie instalował gniazda elektryczne do zasilania urządzeń instalacji fotowoltaicznej, jeżeli co najmniej puszka połączeniowa przewodów instalacji elektrycznej znajduje się w tym pomieszczeniu; • na ścianie – wolną powierzchnię o wymiarach co najmniej (wysokość x szerokość): min. 1,4 m x 1,0 m z dala od źródeł ciepła, zabezpieczoną przed opadami i ze swobodną wentylacją, przewidzianą pod montaż inwertera; • na dachu o konstrukcji z dowolnego materiału innego niż wyroby zawierające azbest i słoma lub elewacji skierowanej na południe +/- 45º – niezacienioną.
  8. Jeżeli nie dysponuje ww. powierzchnią na dachu i /lub elewacji zapewni identyczną wolną powierzchnię do posadowienia konstrukcji wsporczej na gruncie w pobliżu budynku (do 10m od budynku) – w miejscu nie zacienionym.
NABÓR DO PROGRAMU

Aby przystąpić do programu należy wysłać aplikację poprzez formularz kontaktowy

Zapisz się do programu!

Wyślij zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy lub zadzwoń do dedykowanego opiekuna regionu.

Weryfikacja uczestnika

Następuje dokładna weryfikacja danego zgłoszenia do Regionalnego Programu Dofinansowań.

Decyzja o przyznaniu

Zostaje wydana decyzja pozytywna lub negatywna w zależności od spełnionych warunków programu.

Przekazanie funduszy

Zostają przekazane środki finansowe z funduszu na konto obligatoryjne, powiązane z aplikacją.

Zapisz się do programu teraz!

(*) Przewidywany budżet na rok 2023 oraz ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

    ZAPISZ SIĘ